Friday, October 16, 2009

Judo with Brian Jones sensei

Brian Jones sensei 5th dan Judoka (right)

Brian Jones sensei's dojo
Crescentwood Sakura Dojo website/

Below Brian Jones sensei presents some great instructional videos on the art of Judo.

More information about judo here. http://judoinfo.com/

Enjoy.

Seoi nageHarai goshisasae tsun komi ashide ashi haraiyoko tomoe nagekosoto garitsurikomi goshikoshi gurumauchi matauki goshikata gurumatai otoshitomoe nageo soto gario goshikouchi gariharai goshihiza garumasasae tsuri komi ashiyoko otoshiashi gurumahane goshitsuri goshi