Sunday, January 17, 2010

shotokan kata bunkai with sensei Didier Lupo

French sensei Didier Lupo (left) 5th dan shotokan karate-do karateka

French sensei Didier Lupo takes us through some of his bunkai interpretations found in various shotokan kata.

sensei Didier Lupo's web site

HEIAN SHODAN , KATA , BUNKAI , DEFENSE par Didier LUPO

HEIAN NIDAN , KATA , BUNKAI , DEFENSE par Didier LUPO

HEIAN GODAN , KATA , BUNKAI , DEFENSE par Didier LUPO

Tekki shodan kata bunkai défense par Didier Lupo

KARATE bassaï-daï kata bunkai défense par Didier Lupo

KANKU-DAÏ BUNKAÏ par Didier Lupo

KARATE JION Kata Bunkaï Défense par Didier Lupo

ENPI le kata le bunkai la réalité par Didier Lupo

NIJUSHIHO le kata , le bunkai , la réalité par Didier Lupo